เงื่อนไขบริการ

A. เงื่อนไขการให้บริการ

1. ลิขสิทธิ์ Software 'Keeate' ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โมบิค จำกัด แต่เพียงผู้เดียว จึงขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบ Source Code ให้ผู้รับบริการ
2. ผู้รับบริการยินดีที่จะให้ทางบริษัท อ้างอิงหรือกล่าวถึงโมบายแอปพลิเคชันที่ถูกจัดทำผ่านแพลตฟอร์ม “Keeate” ใช้ในการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆได้อย่างเต็มที่ โดยจะไม่เรียกรับสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใดๆ
3. ในการจัดทำโมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android จำเป็นจะต้องอ้างอิงการให้บริการของทาง Apple และ Google ทั้งในรูปแบบเงื่อนไขปัจจุบันและอนาคตที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ทางผู้รับบริการได้ทำความเข้าใจและรับทราบถึงเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าวอย่างดี กรณีที่แอปพลิเคชันของผู้รับบริการเกิดผิดเงื่อนไขของระบบปฏิบัติการนั้นๆ โดยอาจจะส่งผลให้ตัวแอปพลิเคชันของผู้รับบริการถูกระงับหรือปิดตัวลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงปัญหาดังกล่าว และผู้รับบริการยอมรับคำตัดสินจากทาง Apple และ Google และไม่ร้องขอสิ่งชดเชยใดๆจากบริการ 'Keeate'
4. บริษัทเป็นผู้ให้บริการเครื่องมือสำหรับสร้างโมบายแอปพลิเคชัน เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ภายในแอปพลิเคชัน ผู้รับบริการสามารถจัดการได้ด้วยตนเองผ่านระบบหลังบ้าน และเนื้อหาที่ปรากฎอยู่บน App Store และ Google Play ซึ่งได้อ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้รับบริการนำส่งให้กับทางบริษัทเพื่อนำแอปเข้าสู่ Store โดยข้อมูลที่กล่าวมาผู้รับบริการมั่นใจว่าไม่ผิดต่องานอันเป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กรณีที่พบข้อพิพาททางกฏหมายผู้รับบริการยินดีที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยทางบริษัทจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวและรับผิดชอบทางกฎหมายในทุกกรณี
5. ในกรณีที่การนำเสนอข้อมูลภายในแอปพลิเคชันขัดต่อข้อกำหนดบางอย่างของทาง App Store และ Google Play เช่น การใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark) ของธุรกิจใดๆมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งภายในแอปพลิเคชัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบเพื่อทำการแก้ไขก่อนนำแอปพลิเคชันขึ้นสู่ Store อีกครั้ง ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งและช่วงเวลาที่ดำเนินการปรับแก้
6. บริษัทได้มีการเปิดให้ผู้รับบริการเข้ามาจำลองการสร้างแอปพลิเคชันผ่านระบบแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 14 วัน ผู้รับบริการได้สอบถามและทำความเข้าใจความสามารถของระบบอย่างดีแล้วก่อนเปิดใช้บริการ กรณีที่พบว่าตัวระบบไม่ตอบโจทย์การทำงานใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7. การนำแอปพลิเคชันเข้าสู่ App Store และ Google Play กรณีที่แอปพลิเคชันมีการเรียกใช้งานระบบสมาชิก (Membership) ทำให้ภายในแอปพลิเคชันจะปรากฏหน้าจอ “เข้าสู่ระบบ” ทางบริษัทขออนุญาตสร้างข้อมูลสมาชิกจำนวน 1 บัญชี เพื่อใช้สำหรับดำเนินการจัดส่งให้กับทาง Apple และ Google ใช้เป็นบัญชีเพื่อเข้าตรวจสอบเนื้อหาภายในแอปพลิเคชัน ว่ามีการนำเสนอเนื้อหาที่ผิดเงื่อนไขการให้บริการใดๆหรือไม่
8. ทางบริษัทจะดำเนินการอัพเดทแอปพลิเคชันของผู้รับบริการ ในกรณีพบข้อบกพร่องที่ทำให้แอปพลิเคชันทำงานได้ไม่สมบูรณ์ให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ
9. ทางบริษัทจะดูแลในส่วนของ Server ให้ทำงานเป็นปกติพร้อมทั้งแก้ไขเมื่อพบปัญหา ทางเราสัญญาว่าจะเร่งดำเนินการเต็มความสามารถเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้ในเวลาที่เร็วที่สุด กรณีเกิดปัญหากับตัวฐานข้อมูลไม่สามารถกู้กลับมาเป็นปัจจุบันได้ ทางบริษัทขออนุญาต Restore ข้อมูลกลับไปยังวันและเวลาที่ได้ทำการ Backup ล่าสุด และทางผู้รับบริการจะไม่เรียกร้องต่อเหตุอันสุดวิสัยที่เกิดขึ้น
10. หากพบปัญหาการใช้งานไม่ว่าปัญหาจะเกิดจากตัวแอปพลิเคชัน, ระบบหลังบ้าน หรือส่วนอื่นได้ที่เกี่ยวข้องกับตัวระบบ ผู้รับบริการจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบปัญหานั้นเป็นอย่างดี เช่น การแคปเจอร์หน้าจอให้เห็นถึงปัญหาที่พบ, การบันทึกวีดีโอขั้นตอนการใช้งานที่ทำให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น เป็นต้น หากผู้รับบริการไม่ให้ความร่วมมือตามที่ผู้ให้บริการร้องขอ ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
11. ทางบริษัทจะไม่นำข้อมูลที่ผู้รับบริการได้ดำเนินการใดๆผ่านระบบไปใช้งานหรือเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต และขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอการนำข้อมูลออกจากระบบ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
12. บริษัทจะเริ่มขั้นตอนการนำแอปพลิเคชันขึ้นสู่ App Store และ Google Play หลังจากมีการแจ้งชำระค่าบริการกับทางบริษัทและตรวจสอบพบว่ามีการชำระค่าบริการแล้วจริง โดยจะเริ่มนับอายุการใช้งานในวันถัดไป
13. ในขั้นตอนการนำแอปพลิเคชันเข้าสู่ App Store และ Google Play ทางบริษัทจำเป็นต้องขอข้อมูลสำหรับการขึ้นแอปพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น โลโก้แอป ชื่อแอป รายละเอียดของแอป เป็นต้น โดยผู้รับบริการจะนำส่งข้อมูลตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด
14. แอปพลิเคชันของผู้รับบริการ จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดในช่วงเวลาที่มีการเปิดใช้บริการ กรณีที่บริษัทมีการอัพเดทเวอร์ชันใหม่ และทางผู้รับบริการมีความประสงค์ที่จะใช้แอปพลิเคชันในเวอร์ชันดังกล่าว จะมีค่าบริการในการดำเนินการตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.keeate.com
15. กรณีที่ผู้รับบริการมีความต้องการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของแอปพลิเคชันที่ปรากฏอยู่บน App Store และ Google Play ได้แก่ โลโก้, ชื่อแอป, รายละเอียด, ภาพประกอบ (Screenshot) จะมีค่าบริการในการดำเนินการตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.keeate.com
16. ในการขึ้นแอปพลิเคชันทางบริษัท จะดำเนินการรีวิวแอปพลิเคชันของผู้รับบริการ ก่อนนำเข้าสู่ App Store และ Google Play เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถเปิดใช้งานบน Store ได้ โดยผู้รับบริการยินดีและพร้อมดำเนินการตามคำแนะนำจากทางบริษัททุกประการ
17. ผู้รับบริการจะไม่นำแอปพลิเคชันที่ถูกจัดทำผ่านแพลตฟอร์ม “Keeate” ให้ผู้อื่นเช่าช่วงการใช้งานต่อ กรณีผู้รับบริการละเมิดในข้อตกลงดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยุติการให้บริการ
18. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ธุรกิจ บริการที่ขัดต่อข้อกฎหมายทั้งหมด
19. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นข้อกำหนดที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขการคืนเงินของข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้
20. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการให้บริการ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

B. เงื่อนไขการใช้บริการช่วยสมัคร Developer Account

1. การสมัคร Developer Account ทางบริษัทขอความกรุณาใช้บริการของ Gmail และเปิดใช้งานใหม่เท่านั้น เนื่องจากทางบริษัทจำเป็นจะต้องเข้าถึงเนื้อหาอีเมล์เป็นระยะ เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของผู้รับบริการเอง จึงไม่แนะนำให้ใช้อีเมล์ที่ใช้งานอยู่เป็นประจำในการดำเนินการ กรณีที่ผู้รับบริการไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นทุกกรณี
2. การสมัครใช้งาน Gmail ผู้รับบริการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกู้คืนอีเมล์เพื่อใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน โดยจำเป็นจะต้องกรอกอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันในแบบฟอร์มของ Gmail ซึ่งหากผู้รับบริการละเลยต่อความสำคัญดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถกู้คืนอีเมล์ที่ใช้สมัคร Developer Account เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าถึงอีเมล์ได้อย่างสิ้นเชิง ผู้รับบริการเข้าใจถึงปัญหาดีแล้ว และจะไม่เรียกร้องใดๆกับบริษัท
3. การชำระค่าบริการการเปิดใช้งาน Developer Account กับทาง Apple และ Google รวมถึงการนำแอปพลิเคชันเข้าสู่ Store มีขั้นตอนจำนวนมาก บริษัทขออนุญาตทำการเปลี่ยนพาสเวิร์ดชั่วคราวจนกว่าการนำแอปพลิเคชันเข้าสู่ Store จะแล้วเสร็จ และจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบเพื่อแก้ไขในภายหลัง

C. เงื่อนไขการให้บริการระบบปฏิบัติการ Android

1. กรณีผู้รับบริการยังไม่มี Developer Account ของระบบปฏิบัติการ Android และเปิดใช้บริการช่วยจดทะเบียน Developer Account ของบริษัท จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3-5 วัน โดยจะเริ่มดำเนินการหลังจากได้รับข้อมูลสำหรับการสมัครครบถ้วนแล้ว
2. บริษัทใช้เวลาในการขึ้นแอปพลิเคชันบน Google Play Store ประมาณ 7-10 วัน โดยจะเริ่มดำเนินการหลังจากได้รับรายละเอียดการขึ้นแอปที่ครบถ้วนแล้ว
3. ผู้รับบริการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาอาจมีคาดเคลื่อนจากที่ประเมินไว้ด้านบน เนื่องจากการจัดทำโมบายแอปพลิเคชันจะขึ้นอยู่กับทาง Google เป็นผู้พิจารณา
4. ระยะเวลาที่ปรากฏในเนื้อหาด้านบนไม่รวมวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

D. เงื่อนไขการให้บริการระบบปฏิบัติการ iOS

1. กรณีผู้รับบริการยังไม่มี Developer Account ของระบบปฏิบัติการ iOS และเปิดใช้บริการช่วยจดทะเบียน Developer Account ของบริษัท จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 30-45 วัน โดยจะเริ่มดำเนินการหลังจากได้รับข้อมูลสำหรับการสมัครครบถ้วนแล้ว
2. บริษัทใช้เวลาในการขึ้นแอปพลิเคชันบน App Store ประมาณ 15 วัน โดยจะเริ่มดำเนินการหลังจากได้รับรายละเอียดการขึ้นแอปที่ครบถ้วนแล้ว
3. ผู้รับบริการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาอาจมีคาดเคลื่อนจากที่ประเมินไว้ด้านบน เนื่องจากการจัดทำโมบายแอปพลิเคชันจะขึ้นอยู่ทาง Apple เป็นผู้พิจารณา
4. ระยะเวลาที่ปรากฏในเนื้อหาด้านบนไม่รวมวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
5. การสมัคร iOS Developer Account กรณีที่สินค้าและบริการ ใช้นิติบุคคลทำการถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ ผู้รับบริการจำเป็นจะต้องดำเนินการจดทะเบียนในนามนิติบุคคลเท่านั้น กรณีที่ทาง Apple ไม่รับพิจารณาให้ขึ้นแอปบน App Store อันเนื่องจากเหตุผลที่ว่าผู้รับบริการได้แจ้งทำการจดทะเบียนในรูปแบบบุคคลธรรมดา แต่ไม่มีสิทธิ์ในตัวสินค้าหรือบริการนั้น ผู้รับบริการจำเป็นจะต้องดำเนินการชำระค่าบริการ (จดทะเบียนใหม่) เพื่อทำการจดทะเบียนใหม่ในนามนิติบุคคลอีกครั้ง
6. การเปิดใช้บริการ iOS Developer Account กรณีเปิดใช้งานในนามนิติบุคคล จำเป็นจะต้องมีเว็บไซต์ที่เป็นของบริษัทหรือตราสินค้าของตนเอง โดยไม่สามารถใช้เว็บไซต์จากแหล่งอื่นได้ เช่น ลิงค์จาก Social Network เป็นต้น และต้องมี Email ที่ใช้สำหรับบริษัทหรือตัวสินค้าบริการ (เช่น [email protected]) ซึ่งไม่สามารถใช้งาน Free mail ได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทาง Apple จะต้องใช้สำหรับการตรวจสอบการมีตัวตนของนิติบุคคล
7. ผู้รับบริการจะต้องจัดเตรียมบุคคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากการสมัคร iOS Developer Account จะมีเจ้าหน้าที่ทาง Apple โทรมาสอบถามและยืนยันการมีตัวตนของหน่วยงาน
8. ผู้รับบริการเข้าใจเกี่ยวกับบริการช่วยจดทะเบียน Developer Account เป็นบริการที่ทางบริษัทจะเป็นผู้ควบคุมขั้นตอนการสมัครและให้คำปรึกษาเพื่อให้การสมัครลุล่วงไปด้วยดี ไม่ได้เป็นบริการที่ดำเนินการแบบเบล็ดเตล็ดอันเนื่องจากทาง Apple มีนโยบายการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของบริษัทผู้รับบริการ ในกรณีการอนุมัติล่าช้าอาจเกิดจาก
  • การไม่พร้อมในด้านการสื่อสารไม่ว่าช่องทางใดๆกับทาง Apple
  • ระยะเวลาและเงื่อนไขการตรวจสอบและการอนุมัติที่เปลี่ยนแปลงไป
ทางผู้รับบริการเข้าใจถึงเงื่อนไขต่างๆครบถ้วนและเข้าใจว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากบริษัทผู้ให้บริการแต่อย่างใด
9. เนื่องจากการจัดทำ iOS Application เข้าสู่ App Store มีเงื่อนไขในการอนุมัติแอปที่ค่อนข้างหลากหลาย อาทิเช่น ประเภทธุรกิจหรือบริการ, ความถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหรือได้สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือบริการ เป็นต้น จึงอาจส่งผลให้ทาง Apple ไม่อนุมัติที่จะเปิดแอปพลิเคชันใช้งานบน App Store ในกรณีดังกล่าวทางบริษัทขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • บริการช่วยจดทะเบียน iOS Developer Account ให้แก่ผู้รับบริการ หลังจากทางบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางผู้รับบริการสามารถนำ Account ไปใช้ในวาระต่างๆได้ตามต้องการ (ไม่จำเป็นต้องเป็นการสร้างแอปพลิเคชันกับทางบริษัท) ซึ่งกรณีที่ทาง Apple ไม่อนุมัติให้แอปพลิเคชันใช้งานบน App Store ทางบริษัทจะเพิ่มวันใช้งานในแพคเกจที่เปิดใช้บริการเป็นเวลา 90 วัน
  • ค่าบริการในการจัดทำ iOS Application ที่ชำระมาให้ทางบริษัท จะขออนุญาตคืนเงินให้แก่ผู้รับบริการ (เฉพาะค่าบริการ iOS Application เท่านั้น)
  • ผู้รับบริการเข้าใจในเงื่อนไขข้างต้นดีแล้ว และยินยอมใช้งานระบบปฏิบัติการ Android เพียงระบบเดียว ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกใช้บริการ

E. การเชื่อมต่อการทำงานจากผู้ให้บริการรายอื่น

1. กรณีมีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ใดๆภายในแอปพลิเคชันที่ต้องทำการเชื่อมโยงการทำงานกับผู้ให้บริการรายอื่น อาทิเช่น การเชื่อมต่อระบบ Payment Gateway เพื่อใช้งานระบบการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต และเครดิต, การเปิดใช้งานการจัดเก็บข้อมูลกับทาง Google Analytics, การเชื่อมการทำงานของ Facebook Login เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีการเปิดใช้งานอาจจะถูกจำกัดในด้านของประเภทธุรกิจและบริการ, การจำกัดสิทธิ์การเปิดใช้งานในบางประเทศ, หรือด้วยเหตุผลใดๆ ทำให้ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ ในส่วนนี้ทางผู้รับบริการเข้าใจและยอมรับในข้อจำกัดดังกล่าว ถึงแม้อาจจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวร่วมกับบริการของคีเอทก็ตาม
2. การส่ง Push Notification Message ทางผู้ให้บริการได้พัฒนาเป็นไปตามหลักการของระบบ iOS และ Android ซึ่งแต่ละ OS มีวิธีการคิดที่จะเลือกทำการแจ้งเตือน Message ที่แตกต่างกัน (Algorithm) กรณีเช่น การส่ง Message มากเกินไปในช่วงเวลาหนึ่ง อาจจะทำให้ไม่ได้รับบาง Message รวมถึงกรณีของระบบ Android มีบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์มือถือจำนวนมากและสามารถทำการพัฒนาส่วนเสริมเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทไม่สามารถการันตีได้ว่าในการส่ง Message ออกไปทุกเครื่องที่ติดตั้งแอปจะได้รับข้อความดังกล่าว