เงื่อนไขบริการ

A. เงื่อนไขการให้บริการ

1. ลิขสิทธิ์ Software "Keeate" ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โมบิค จำกัด แต่เพียงผู้เดียว จึงขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบ Source Code ให้ผู้รับบริการ
2. บริการ “Keeate” เราเป็นเครื่องมือในการช่วยสร้างโมบายแอปพลิเคชันให้แก่ผู้รับบริการในราคาที่เข้าถึงได้ การให้บริการของทางบริษัท คือการสร้างตัวโปรแกรมที่สามารถนำเข้าระบบ App Store (iOS) และ Play Store (Android) ให้แก่ผู้รับบริการเพื่อให้ทาง Store พิจารณา ผู้รับบริการทราบดีว่าทางบริษัทไม่มีอำนาจในการพิจารณาในด้านการอนุมัติให้แอปเปิดใช้งานบน Store การพิจารณาดังกล่าวเป็นสิทธิ์เด็ดขาดจากทาง App Store และ Play Store แต่เพียงผู้เดียว
3. ผู้รับบริการยินดีที่จะให้ทางบริษัท อ้างอิงหรือกล่าวถึงโมบายแอปพลิเคชันที่ถูกจัดทำผ่านแพลตฟอร์ม “Keeate” ใช้ในการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆได้อย่างเต็มที่ โดยจะไม่เรียกรับสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใดๆ
4. ในการจัดทำโมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS (Apple) และ Android (Google) จำเป็นจะต้องอ้างอิงการให้บริการของทาง Apple และ Google ทั้งในรูปแบบเงื่อนไขปัจจุบันและอนาคตที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ทางผู้รับบริการได้ทำความเข้าใจและรับทราบถึงเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าวอย่างดี กรณีที่แอปพลิเคชันของผู้รับบริการถูกพิจารณาจากทาง Store แล้ว และมีการปิดตัวลงไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม และผู้รับบริการยอมรับคำตัดสินจากทาง Apple และ Google และไม่ร้องขอสิ่งชดเชยใดๆจากบริการ 'Keeate'
5. บริษัทเป็นผู้ให้บริการเครื่องมือสำหรับสร้างโมบายแอปพลิเคชัน เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ภายในแอปพลิเคชัน ผู้รับบริการสามารถจัดการได้ด้วยตนเองผ่านระบบหลังบ้าน และเนื้อหาที่ปรากฎอยู่บน App Store และ Google Play ซึ่งได้อ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้รับบริการนำส่งให้กับทางบริษัทเพื่อนำแอปเข้าสู่ Store โดยข้อมูลที่กล่าวมาผู้รับบริการมั่นใจว่าไม่ผิดต่องานอันเป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กรณีที่พบข้อพิพาททางกฏหมายผู้รับบริการยินดีที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยทางบริษัทจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวและรับผิดชอบทางกฎหมายในทุกกรณี
6. บริษัทได้มีการเปิดให้ผู้รับบริการเข้ามาจำลองการสร้างแอปพลิเคชันผ่านระบบแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 14 วัน ผู้รับบริการได้สอบถามและทำความเข้าใจความสามารถของระบบอย่างดีแล้วก่อนเปิดใช้บริการ กรณีที่พบว่าตัวระบบไม่ตอบโจทย์การทำงานใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7. การนำแอปพลิเคชันเข้าสู่ App Store และ Google Play กรณีที่แอปพลิเคชันมีการเรียกใช้งานระบบสมาชิก (Membership) ทำให้ภายในแอปพลิเคชันจะปรากฏหน้าจอ “เข้าสู่ระบบ” ทางบริษัทขออนุญาตสร้างข้อมูลสมาชิกจำนวน 1 บัญชี เพื่อใช้สำหรับดำเนินการจัดส่งให้กับทาง Apple และ Google ใช้เป็นบัญชีเพื่อเข้าตรวจสอบเนื้อหาภายในแอปพลิเคชัน ว่ามีการนำเสนอเนื้อหาที่ผิดเงื่อนไขการให้บริการใดๆหรือไม่
8. ทางบริษัทจะดำเนินการอัพเดทแอปพลิเคชันของผู้รับบริการ ในกรณีพบข้อบกพร่องที่ทำให้แอปพลิเคชันทำงานได้ไม่สมบูรณ์ให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ
9. ทางบริษัทจะดูแลในส่วนของ Server ให้ทำงานเป็นปกติพร้อมทั้งแก้ไขเมื่อพบปัญหา ทางเราสัญญาว่าจะเร่งดำเนินการเต็มความสามารถเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้ในเวลาที่เร็วที่สุด กรณีเกิดปัญหากับตัวฐานข้อมูลไม่สามารถกู้กลับมาเป็นปัจจุบันได้ ทางบริษัทขออนุญาต Restore ข้อมูลกลับไปยังวันและเวลาที่ได้ทำการ Backup ล่าสุด และทางผู้รับบริการจะไม่เรียกร้องต่อเหตุอันสุดวิสัยที่เกิดขึ้น
10. หากพบปัญหาการใช้งานไม่ว่าปัญหาจะเกิดจากตัวแอปพลิเคชัน, ระบบหลังบ้าน หรือส่วนอื่นได้ที่เกี่ยวข้องกับตัวระบบ ผู้รับบริการจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบปัญหานั้นเป็นอย่างดี เช่น การแคปเจอร์หน้าจอให้เห็นถึงปัญหาที่พบ, การบันทึกวีดีโอขั้นตอนการใช้งานที่ทำให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น เป็นต้น หากผู้รับบริการไม่ให้ความร่วมมือตามที่ผู้ให้บริการร้องขอ ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
11. ทางบริษัทจะไม่นำข้อมูลที่ผู้รับบริการได้ดำเนินการใดๆผ่านระบบไปใช้งานหรือเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต และขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอการนำข้อมูลออกจากระบบ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
12. หลังจากที่ผู้รับบริการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว วันที่ใช้บริการจะเริ่มนับหลังจากวันชำระเงิน 1 วัน โดยบริษัทจะเริ่มดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับจัดทำแอปให้ผู้รับบริการเพื่อดำเนินการตามกระบวนการทำแอปของทางบริษัท
13. แอปพลิเคชันของผู้รับบริการ จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดในช่วงเวลาที่มีการเปิดใช้บริการ กรณีที่บริษัทมีการอัพเดทเวอร์ชันใหม่ และทางผู้รับบริการมีความประสงค์ที่จะใช้แอปพลิเคชันในเวอร์ชันดังกล่าว จะมีค่าบริการในการดำเนินการอัพเดทเพิ่มเติม
14. ผู้รับบริการจะไม่นำแอปพลิเคชันที่ถูกจัดทำผ่านแพลตฟอร์ม “Keeate” ให้ผู้อื่นเช่าช่วงการใช้งานต่อ กรณีผู้รับบริการละเมิดในข้อตกลงดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยุติการให้บริการ
15. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ธุรกิจ บริการที่ขัดต่อข้อกฎหมายทั้งหมด
16. หลังจากผู้รับบริการตัดสินใจใช้บริการแล้ว ถือว่าผู้รับบริการเข้าใจเงื่อนไขการใหบริการดีแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการให้บริการ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

B. การจัดทำแอประบบปฏิบัติการ Android

1. ผู้รับบริการทราบดีแล้วในเรื่องการนำแอปเข้าสู่ Google Play Store จำเป็นจะต้องทำการสมัคร Google Developer Account ซึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการให้บริการของทาง Google Play Store ทางบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้แทนได้ ผู้รับบริการจำเป็นจะต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง โดยทางบริษัทจะมีคู่มือและทีมงานคอยให้คำปรึกษา
2. การขึ้นแอป Android บริษัทจะดำเนินการโดยทาง Generate Android App (.aab file) ให้แก่ผู้รับบริการเพื่อใช้ดำเนินการขึ้นแอป โดยบริษัทจะใช้เวลาประมาณ​ 2-5 วันเพื่อส่งมอบไฟล์ดังกล่าว
3. ผู้รับบริการจะเป็นผู้ดำนเนินการนำแอปเข้าสู่ Google Play Store ด้วยตนเอง โดยทางบริษัทจะให้คำแนะนำและช่วยเหลือเรื่องขั้นตอนการดำเนินการ
4. การพิจารณาแอปจะขึ้นอยู่กับทาง Google Play Store โดยผู้รับบริการจะต้องทำการเข้าตรวจสอบอีเมล์ได้ทำการสมัคร Google Developer Account อยู่เสมอ เพื่อให้ทราบสถานะของแอปพลิเคชัน
5. ผู้รับบริการสามารถระบุได้ว่าต้องการให้ทางบริษัทนำแอปพลิเคชันเข้าสู่ ​​ Keeate Store หรือไม่ (เป็นเว็บสำหรับดาวน์โหลดแอปผ่าน APK File ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทันที โดยไม่ผ่าน Play Store)

C. การจัดทำแอประบบปฏิบัติการ iOS

1. ผู้รับบริการทราบดีแล้วในเรื่องการนำแอปเข้าสู่ App Store จำเป็นต้องทำการสมัคร Apple Developer Account ก่อน โดยผู้รับบริการสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือใช้บริการเสริมกับทางบริษัทในการช่วยจดทะเบียน
2. กรณีผู้รับบริการจัดทำแอปสำหรับนิติบุคคล ผู้รับบริการควรดำเนินการจดทะเบียน Developer Account ในนามนิติบุคคลให้ตรงตามประเภท (ไม่แนะนำให้จดในนามบุคคลทั่วไป กรณีเป็นนิติบุคคล) หากแอปพลิเคชันถูกปฏิเสธการนำเข้า App Store ผู้รับบริการมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการจดทะเบียนใหม่ให้ตรงตามประเภทที่ Apple กำหนด
3. ในขั้นตอนการนำแอปพลิเคชันเข้าสู่ App Store ทางบริษัทจำเป็นต้องขอข้อมูลสำหรับการขึ้นแอปพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น โลโก้แอป ชื่อแอป รายละเอียดของแอป เป็นต้น โดยผู้รับบริการจะนำส่งข้อมูลตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด
4. บริษัทใช้เวลาในการขึ้นแอปพลิเคชันบน App Store ประมาณ 5-7 วัน โดยจะเริ่มดำเนินการหลังจากได้รับรายละเอียดการขึ้นแอปที่ครบถ้วน รวมถึง Apple Developer Account พร้อมใช้งาน
5. ผู้รับบริการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาอาจมีคาดเคลื่อนจากที่ประเมินไว้ด้านบน เนื่องจากการจัดทำโมบายแอปพลิเคชันจะขึ้นอยู่กับทาง Apple เป็นผู้พิจารณา หากพบปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถนำแอปพลิเคชันได้ จะต้องทำการแก้ไขตามคำแนะนำของทาง Apple และเริ่มดำเนินการส่งแอปเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกครั้ง
6. กรณีที่ผู้รับบริการมีความต้องการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของแอปพลิเคชันที่ปรากฏอยู่บน App Store ได้แก่ โลโก้, ชื่อแอป, รายละเอียด, ภาพประกอบ (Screenshot) จะมีค่าบริการในการอัพเดทเนื้อหาส่วนนี้เพิ่มเติม

D. การเชื่อมต่อการทำงานจากผู้ให้บริการรายอื่น

1. กรณีมีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ใดๆภายในแอปพลิเคชันที่ต้องทำการเชื่อมโยงการทำงานกับผู้ให้บริการรายอื่น อาทิเช่น การเชื่อมต่อระบบ Payment Gateway เพื่อใช้งานระบบการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต และเครดิต, การเปิดใช้งานการจัดเก็บข้อมูลกับทาง Google Analytics, การเชื่อมการทำงานของ Facebook Login เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีการเปิดใช้งานอาจจะถูกจำกัดในด้านของประเภทธุรกิจและบริการ, การจำกัดสิทธิ์การเปิดใช้งานในบางประเทศ, หรือด้วยเหตุผลใดๆ ทำให้ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ ในส่วนนี้ทางผู้รับบริการเข้าใจและยอมรับในข้อจำกัดดังกล่าว ถึงแม้อาจจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวร่วมกับบริการของคีเอทก็ตาม
2. การส่ง Push Notification Message ทางผู้ให้บริการได้พัฒนาเป็นไปตามหลักการของระบบ iOS และ Android ซึ่งแต่ละ OS มีวิธีการคิดที่จะเลือกทำการแจ้งเตือน Message ที่แตกต่างกัน (Algorithm) กรณีเช่น การส่ง Message มากเกินไปในช่วงเวลาหนึ่ง อาจจะทำให้ไม่ได้รับบาง Message รวมถึงกรณีของระบบ Android มีบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์มือถือจำนวนมากและสามารถทำการพัฒนาส่วนเสริมเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทไม่สามารถการันตีได้ว่าในการส่ง Message ออกไปทุกเครื่องที่ติดตั้งแอปจะได้รับข้อความดังกล่าว